O škole

Obor vzdělání: 63–41–N/.. Ekonomika a podnikání

Vzdělávací program: 63–41–N/24 Finanční a ekonomické poradenství

Profesní označení absolventa: Diplomovaný specialista v oboru finanční a ekonomické poradenství (DiS)

Anotace předmětů:
Anglický jazyk anj_2019
Německý jazyk nej_2019
Ruský jazyk ruj_2019
Ekonomie I – Makroekonomie makro_2018
Ekonomie II – Mikroekonomie – LO mikro_2015
Podniková ekonomika pek_2020
Marketing mar_2018
Management man_2018
Finanční investování fin_2019
Finanční rozhodování fir_2018
Účetnictví uce_2019
Aplikace účetního softwaru aus_2019
Právo pravo_2015
Aplikace daňových zákonů adz_2015
Informační technologie int_2013
Statistika a matematické metody stm_2017
Psaní na klávesnici pnk_2019
Obchodní korespondence obk_2019
Společenský styk sps2015
Psychologie psy2015
Tělesná výchova tev_2018
Odborný jazyk odborny_jazyk_2017
Učební plán VOŠ
Klasifikace VOŠ
Studium je ukončeno absolutoriem.
Forma studia: Denní studium
Délka studia: 3 roky
Sociální postavení studenta: Stejné jako postavení žáka, z něhož vyplývají nároky na daňové slevy a státní sociální dávky. Organizace studia: Studium je denní, tříleté, rozdělené do šesti semestrů, po každém semestru je zařazeno zkouškové období.  Ve 2. a 3. ročníku je zařazena odborná šestitýdenní praxe v podnicích a institucích.

Charakteristika oboru
Obsah oboru lze rozdělit do dvou částí. První je vytvořena jako relativně univerzální, umožňující získat základní znalosti a dovednosti pro činnosti obchodní, finanční a podnikatelské a v oblastech bezprostředně souvisejících. Realizuje se prostřednictvím všech učebních předmětů zařazených v 1. a částečně ve 2. ročníku studia. Protože studium připravuje absolventy pro výkon náročných odborných činností, má jeho druhá část užší vazbu na konkrétní odborné činnosti. Plnění tohoto úkolu zajišťuje učivo učebních předmětů 2. a 3. ročníku a odborná praxe.

Studium oboru připravuje absolventa především pro výkon
a) kvalifikovaných poradenských služeb, např.
– vytváření podnikatelských záměrů,
– optimalizace podnikatelských rozhodnutí,
– hodnocení a využívání produktů finančního sektoru,
– daňové poradenství,
– vedení účetnictví,
b) odborných a řídicích funkcí v podnicích výrobních, obchodních a dalších, v institucích v oblasti peněžnictví, pojišťovnictví, státní správy i místní samosprávy,
c) samostatného podnikání.

Po skončení studia ovládá absolvent problematiku jednotlivých předmětů, poznatků umí komplexně využívat při hodnocení ekonomické situace podniku, při provádění rozborů, stanovení východisek, prostředků a cílů dalšího vývoje. Je schopen využívat ve své práci moderních prostředků výpočetní a kancelářské techniky. Může pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Způsob ukončení studia
Studium je ukončeno absolutoriem složeným z teoretické zkoušky ze 3 odborných předmětů (účetnictví, ekonomie včetně marketingu a managementu), z obhajoby absolventské práce a ze zkoušky z cizího jazyka.

Podmínky přijetí:
úspěšně vykonaná maturitní zkouška

Školné: Roční školné činí Kč 3 000,–, platba bude provedena u ČSOB  na účet číslo 172166146/0300 po přijetí na VOŠ

Studium bylo zavedeno pro uchazeče, kteří získali úplné střední vzdělání. Studující získávají komplexní podrobné znalosti z práva, ekonomiky, účetnictví, informačních technologií, dvou cizích jazyků, vytvářejí si schopnosti nejen pro poradenskou činnost, ale též pro pracovní uplatnění v nejrůznějších podnicích a institucích a pro samostatné podnikání.

Stravování a ubytování
Stravování je možné zajistit ve školní jídelně K Zátiší 247, Příbram 2, 261 01
Ubytování nabízí: i pro žáky i studenty OA a VOŠ Příbram:
Domov mládeže SZŠ a VOŠ zdravotnická Příbram
e-mail: dm@szs.pb, tel: 318 627 334

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno DUBNO 261 01 Příbram 1
Domov mládeže
e-mail: dm@dubno.cz, tel: 318 679 051