O škole

78–42–M/02

Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum spojuje typ gymnaziálního i odborného studia. Jeho hlavním cílem je důkladná příprava pro vysokoškolské studium ekonomických, právních i jiných směrů a usnadnění adaptace na požadavky studia na vysokých školách. Absolvent bude mít po složení maturitní zkoušky široké všeobecné vzdělání (znalost dvou cizích jazyků, dovednosti z informatiky, znalosti přírodních zákonů a jevů, poznatky z psychologie, poznání historie, přehled v oblasti geografie) a odborné vzdělání v ekonomických disciplínách.

Na rozdíl od učebního plánu obchodní akademie je posílena všeobecná složka vzdělání přírodovědných předmětů (matematika, fyzika, chemie, biologie) i společenskovědních předmětů (psychologie, společenská kultura, dějepis, zeměpis). Do studia odborných předmětů je zařazena ekonomika, účetnictví, právo, informatika. Učivo obsahuje i složku výběrových předmětů pro širší vzdělávací nabídku.

Učební plány budou aktualizovány
Učební plán EL pro 1. a 2. ročník 2023/2024
Učební plán EL pro 3. až 4. ročník ve šk. roce 2023/2024