Studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – OBCHODNÍ AKADEMIE (OA) a EKONOMICKÉ LYCEUM (EL)

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Přijímací řízení a OA a VOŠ Příbram  
Výsledky:
Ekonomické lyceum
Obchodní akademie
MŠMT – Harmonogram řízení
Seznam učebnic pro obor EL
Seznam učebnic pro obor OA
Zahajovací kurz 1. ročníků

Školní rok 2022/2023
Termín pro podání přihlášky pro první kolo   – do ?. ?. 2022.

Přihláška (ke stažení)
K přijímacím zkouškám na střední školu budou pozváni uchazeči, kteří podají v termínu do ?. ?. 2022 řádně vyplněnou přihlášku na předepsaném tiskopisu.
Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami  také vyjádření školského poradenského zařízení.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve  ??. ?. 2022 a nejpozději ??. ?. 2022.
??. ?. 2022 – od 16:00 schůzka rodičů budoucích 1. ročníků v budově školy, vyhlášení výsledků, vydání rozhodnutí o přijetí  
Pozvánky budou zaslány dle pokynů Cermatu
V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 bude do 1. ročníku příslušného vzdělávacího programu přijato
60 uchazečů na OA30 uchazečů na EL
Podmínky přijetí na střední školu:
Uchazeči na střední školu budou přijímáni podle následujících kritérií:
1. studijní výsledky na základní škole – průměrný prospěch v 1. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy nebo odpovídajících tříd víceletého gymnázia
(uchazeč nesmí být z žádného předmětu klasifikován stupněm 5 – nedostatečný) – maximálně 40 bodů
2. výsledky jednotných testů z českého jazyka a matematiky – maximálně 60 bodů.
Uchazeči budou seřazeni podle celkového počtu bodů získaných podle obou kritérií. Při shodném počtu bodů bude dána přednost uchazeči s lepším výsledkem z jednotného testu z matematiky.
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., nekonají na žádost jednotnou zkoušku z českého jazyka.
Ve výsledkové listině  je jim přiřazeno pořadí na základě redukovaného hodnocení všech uchazečů.
Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání testů podle předloženého vyjádření poradenského zařízení.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA – BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Všichni uchazeči o studium v 1. ročníku VOŠ, kteří splnili podmínky pro přijetí, byli přijati.
INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Přijímací řízení na OA a VOŠ Příbram ke stažení
Přihlášku na VOŠ je možné také podávat ještě před složením opravných a dodatečných maturitních zkoušek.
Výsledky přijímacího řízení pro 1. kolo budou zveřejněny nejpozději do 30. června 2022.
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
Termín podání přihlášek:
1. kolo do 31. 5. 2022
2. kolo do 31. 8. 2022

3. kolo do 29. 10. 2022

Podmínky přijetí na Vyšší odbornou školu:

Podmínkou přijetí na VOŠ je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou doložené maturitním vysvědčením.
Přijímací zkoušky se konat nebudou.
Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle průměrného prospěchu u maturitní zkoušky.
V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 bude do 1. ročníku příslušného vzdělávacího programu přijato 40 studentů.
Formuláře přihlášek ke studiu obdržíte na vaší nebo na zdejší škole.
Poplatek za zpracování přihlášky činí 150 Kč,  posílejte poukázkou na adresu školy nebo převodem na účet číslo 172166146/0300 u ČSOB, do textu pro příjemce napište své příjmení a jméno.
Do přihlášky napište všechny potřebné údaje včetně rodného čísla, telefonu a e-mailu.
Prosíme, všechny údaje vyplňte čitelně.
Je nutné vyplnit kód školy a kód oboru školy, ze které přicházíte.
Přihláška musí obsahovat potvrzení od praktického lékaře.
Ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce přiložte k přihlášce nebo zašlete na adresu školy.
Proti nepřijetí je možné podat odvolání do 15 dnů po obdržení rozhodnutí.