Studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – OBCHODNÍ AKADEMIE (OA) a EKONOMICKÉ LYCEUM (EL)

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Opakovací kurzy k přijímacím zkouškám: Zahájení 25. 1. 2023 ve 14:30 hod. Přihláška ke kurzu
Přijímačky nanečisto 1. 2. a 2. 2. 2023 (14 –16 hodin) Informace
Řádné termíny přijímacích zkoušek 13. 4. – 14. 4. 2023
Termín pro podání přihlášky pro první kolo – do 1. 3. 2023
Přihláška ke vzdělávání (ke stažení)
Podmínky přijímacího řízení na OA a VOŠ Příbram
Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami  také vyjádření školského poradenského zařízení.
Výsledky přijímacího řízení budou sděleny na schůzkách rodičů budoucích 1. ročníků, které se konají 2. 5. 2023 od 16:00 v hlavní budově školy. Dále bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků

Výsledky budou také publikovány na webu školy.
Pozvánky budou zaslány dle pokynů z Cermatu
V přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 bude do 1. ročníku příslušného vzdělávacího programu přijato 60 uchazečů na OA a 30 uchazečů na EL.

Uchazeči na střední školu budou přijímáni podle následujících kritérií:
1. studijní výsledky na základní škole: průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. třídy1. pololetí 9. třídy nebo odpovídajících tříd víceletého gymnázia
2. výsledky jednotných testů z českého jazyka a matematikymaximálně 60 bodů.
Uchazeči budou seřazeni podle celkového počtu bodů získaných podle obou kritérií. Při shodném počtu bodů bude dána přednost uchazeči s lepším výsledkem z jednotného testu z matematiky.
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., nekonají na žádost jednotnou zkoušku z českého jazyka.
Ve výsledkové listině  je jim přiřazeno pořadí na základě redukovaného hodnocení všech uchazečů.
Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání testů podle předloženého vyjádření poradenského zařízení.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.
Seznam učebnic pro obor EL
Seznam učebnic pro obor OA

 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA – BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Všichni uchazeči o studium v 1. ročníku VOŠ, kteří splnili podmínky pro přijetí, byli přijati.
INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Přijímací řízení na OA a VOŠ Příbram ke stažení bude upraveno
Přihlášku na VOŠ je možné také podávat ještě před složením opravných a dodatečných maturitních zkoušek.
Výsledky přijímacího řízení pro 1. kolo budou zveřejněny nejpozději do 30. června 2023.
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
Termín podání přihlášek:
1. kolo do 31. 5. 2023
2. kolo do 30. 8. 2023

3. kolo do 29. 10. 2023

Podmínky přijetí na Vyšší odbornou školu:

Podmínkou přijetí na VOŠ je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou doložené maturitním vysvědčením.
Přijímací zkoušky se konat nebudou.
Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle průměrného prospěchu u maturitní zkoušky.
V přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 bude do 1. ročníku příslušného vzdělávacího programu přijato 40 studentů.
Formuláře přihlášek ke studiu obdržíte na vaší nebo na zdejší škole.
Poplatek za zpracování přihlášky činí 150 Kč,  posílejte poukázkou na adresu školy nebo převodem na účet číslo 172166146/0300 u ČSOB, do textu pro příjemce napište své příjmení a jméno.
Do přihlášky napište všechny potřebné údaje včetně rodného čísla, telefonu a e-mailu.
Prosíme, všechny údaje vyplňte čitelně.
Je nutné vyplnit kód školy a kód oboru školy, ze které přicházíte.
Přihláška musí obsahovat potvrzení od praktického lékaře.
Ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce přiložte k přihlášce nebo zašlete na adresu školy.
Proti nepřijetí je možné podat odvolání do 15 dnů po obdržení rozhodnutí.