Studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – OBCHODNÍ AKADEMIE (OA) a EKONOMICKÉ LYCEUM (EL)

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
S účinností od 24. 6. 2020 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum.

Počet dalších přijímaných uchazečů: OA – 12 žáků a EL – 15 žáků.
Přihlášky podávejte průběžně do 10. 7. 2020. K přihlášce přiložte výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky.
Kód uchazečů dosud přijatých ve 2. kole – OA: 491, 492, 493, 494
Kód uchazečů dosud přijatých ve 2. kole – EL: 565, 566, 567, 568 

Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení (tj. složili testy jednotných přijímacích zkoušek), jsou přijati.
Výsledkové listiny OA a EL
Výsledný počet přijatých uchazečů na obor OA je 60, na obor EL je 30. Vzhledem k tomu, že každý uchazeč podává přihlášku na
2 střední školy, můžeme s ohledem na zkušenosti předchozích let přijmout všechny uchazeče, kteří složili jednotné přijímací testy.

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Přihláška (ke stažení)
K přijímacím zkouškám na střední školu budou pozváni uchazeči, kteří podají v termínu do 1. 3. 2021 řádně vyplněnou přihlášku na předepsaném tiskopisu.
Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami  také vyjádření školského poradenského zařízení.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do XX. X. 2021.
Jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku OA a EL – X. X. 2021
XX. X. 2021 – řádný termín (MAT;  ČJL)
Pozvánky budou zaslány dle pokynů Cermatu
V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 bude do 1. ročníku příslušného vzdělávacího programu přijato 60 na OA a 30 na EL
Podmínky přijetí na střední školu:
Uchazeči na střední školu budou přijímáni podle následujících kritérií:
– studijní výsledky na základní škole – průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy nebo odpovídajících tříd víceletého gymnázia
(uchazeč nesmí být z žádného předmětu klasifikován stupněm 5 – nedostatečný) – maximálně 40 bodů
– výsledky jednotných testů z českého jazyka a matematiky – maximálně 60 bodů.
Uchazeči budou seřazeni podle celkového počtu bodů získaných podle obou kritérií. Při shodném počtu bodů bude dána přednost uchazeči s lepším výsledkem z jednotného testu z matematiky.
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., nekonají na žádost jednotnou zkoušku z českého jazyka.
Ve výsledkové listině  je jim přiřazeno pořadí na základě redukovaného hodnocení všech uchazečů.
Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání testů podle předloženého vyjádření poradenského zařízení.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do XX. X. 2021

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA – BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Přihlášku na VOŠ je možné také podávat ještě před složením opravných a dodatečných maturitních zkoušek.
Výsledky přijímacího řízení pro 1. kolo budou zveřejněny nejpozději do 30. června 2020.
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
Termín podání přihlášek:
1. kolo do 31. 5. 2020 – V 1. kole přijímacího řízení byli přijati všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, tj. předložili vysvědčení o maturitní zkoušce
2. kolo do 30. 8. 2020 – Ve 2. kole přijímacího řízení byli přijati všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, tj. předložili vysvědčení o maturitní zkoušce
3. kolo do 30. 10. 2020
Podmínky přijetí na Vyšší odbornou školu:
Podmínkou přijetí na VOŠ je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou doložené maturitním vysvědčením.
Přijímací zkoušky se konat nebudou.
Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle průměrného prospěchu u maturitní zkoušky.
V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 bude do 1. ročníku příslušného vzdělávacího programu přijato 40 studentů.
Formuláře přihlášek ke studiu obdržíte na vaší nebo na zdejší škole.
Poplatek za zpracování přihlášky činí 150 Kč,  posílejte poukázkou na adresu školy nebo převodem na účet číslo 172166146/0300 u ČSOB, jako variabilní číslo použijte rodné číslo.
Do přihlášky napište všechny potřebné údaje včetně rodného čísla, telefonu a e-mailu.
Je nutné vyplnit kód školy a kód oboru školy, ze které přicházíte.
Přihláška musí obsahovat potvrzení od praktického lékaře.
Ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce přiložte k přihlášce nebo zašlete na adresu školy.
Proti nepřijetí je možné podat odvolání do 15 dnů po obdržení rozhodnutí.