Studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – OBCHODNÍ AKADEMIE (OA) a EKONOMICKÉ LYCEUM (EL) 

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 (pro VOŠ viz níže)

Výsledky přijímacího řízení:
Ekonomické lyceum – budou zpřístupněny v květnu 2024
Obchodní akademie – budou zpřístupněny v květnu 2024
Seznam učebnic pro obor EL
Seznam učebnic pro obor OA


CERMAT – JPZ
Podmínky přijímacího řízení na OA a VOŠ Příbram – bude upraveno
Přípravný kurz k jednotným testům k přijímacímu řízení. Zahájení 24. 1. 2024 ve 14:30 hod.  Přihláška a informace
Přijímačky nanečisto ?. 2. a ?. 2. 2024 (14 –16 hodin) Informace
Řádné termíny přijímacích zkoušek 12. 4. 2024 (1. řádný termín) a 15. 4. 2024 (2. řádný termín)
Pozvánky budou zaslány dle pokynů z Cermatu

Termín pro podání přihlášky pro první kolo od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024
Přihláška ke vzdělávání (ke stažení)
Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami  také vyjádření školského poradenského zařízení.
V přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 bude do 1. ročníku příslušného vzdělávacího programu přijato 60 uchazečů na OA a 30 uchazečů na EL.
Uchazeči na střední školu budou přijímáni podle následujících kritérií:
1. studijní výsledky na základní škole: průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy nebo odpovídajících tříd víceletého gymnázia
2. výsledky jednotných testů z českého jazyka a matematiky
Uchazeči budou seřazeni podle celkového počtu bodů získaných podle obou kritérií. Při shodném počtu bodů bude dána přednost uchazeči s lepším výsledkem z jednotného testu z matematiky.
Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy.
Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky. Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod, ale podat přihlášku může také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).
Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
Podáním výpisu vytištěného z online systému.
Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.
Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy, kde měli konat JPZ.
Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky.  Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů.
Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.
Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut.
Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby.
U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.
Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy mohou zohlednit i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod.
Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.
Uchazečům, kteří požádají o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, se do celkového výsledku přijímacího řízení kromě školních kritérií započítává pouze lepší výsledek v testu z matematiky.
Výsledky přijímacího řízení a vydání rozhodnutí do 10. 5. 2024.
Výsledky budou také publikovány na webu školy.
Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 15. května 2024. Pokud uchazeč využil podání elektronicky, získá informace o přijetí společně s řediteli.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli této školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Neodevzdá-li podle § 60g odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zápisový lístek, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. 

Ve výsledkové listině  je jim přiřazeno pořadí na základě redukovaného hodnocení všech uchazečů.
Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).
Odvolání podává prostřednictvím ředitelky školy, která rozhodnutí vydala.
Její činnost vykonává Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104.
Odvolání bude následně postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, který o odvolání rozhoduje.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Přihlášku na VOŠ je možné také podávat ještě před složením opravných a dodatečných maturitních zkoušek.
Výsledky přijímacího řízení pro 1. kolo budou zveřejněny nejpozději do 30. června 2024.
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
Termín podání přihlášek:
1. kolo do 31. 5. 2024
2. kolo do 30. 8. 2024

3. kolo do 29. 10. 2024
Podmínky přijetí na Vyšší odbornou školu:
Podmínkou přijetí na VOŠ je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou doložené maturitním vysvědčením.
Přijímací zkoušky se konat nebudou.
Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle průměrného prospěchu u maturitní zkoušky.
V přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 bude do 1. ročníku příslušného vzdělávacího programu přijato 40 studentů.
Formuláře přihlášek ke studiu obdržíte na vaší nebo na zdejší škole.
Poplatek za zpracování přihlášky činí 150 Kč,  posílejte poukázkou na adresu školy nebo převodem na účet číslo 172166146/0300 u ČSOB, do textu pro příjemce napište své příjmení a jméno.
Do přihlášky napište všechny potřebné údaje včetně rodného čísla, telefonu a e-mailu.
Prosíme, všechny údaje vyplňte čitelně.
Je nutné vyplnit kód školy a kód oboru školy, ze které přicházíte.
Přihláška musí obsahovat potvrzení od praktického lékaře.
Ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce přiložte k přihlášce nebo zašlete na adresu školy.
Proti nepřijetí je možné podat odvolání do 15 dnů po obdržení rozhodnutí.