Studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – OBCHODNÍ AKADEMIE (OA) a EKONOMICKÉ LYCEUM (EL)

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
MŠMT – Přijímací zkoušky do 1. ročníku
MŠMT – Harmonogram řízení
Změny:
V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.
V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.
Přihláška (ke stažení)

K přijímacím zkouškám na střední školu budou pozváni uchazeči, kteří podají v termínu do 1. 3. 2021 řádně vyplněnou přihlášku na předepsaném tiskopisu.
Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami  také vyjádření školského poradenského zařízení.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do XX. X. 2021.
Jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku OA a EL se budou konat 12. 4.-13. 4. 2021
29.4. 2021 – schůzka rodičů, vyhlášení výsledků, vydání rozhodnutí o přijetí  
Pozvánky budou zaslány dle pokynů Cermatu
V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 bude do 1. ročníku příslušného vzdělávacího programu přijato 60 na OA a 30 na EL
Podmínky přijetí na střední školu:
Uchazeči na střední školu budou přijímáni podle následujících kritérií:
– studijní výsledky na základní škole – průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy nebo odpovídajících tříd víceletého gymnázia
(uchazeč nesmí být z žádného předmětu klasifikován stupněm 5 – nedostatečný) – maximálně 40 bodů
– výsledky jednotných testů z českého jazyka a matematiky – maximálně 60 bodů.
Uchazeči budou seřazeni podle celkového počtu bodů získaných podle obou kritérií. Při shodném počtu bodů bude dána přednost uchazeči s lepším výsledkem z jednotného testu z matematiky.
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., nekonají na žádost jednotnou zkoušku z českého jazyka.
Ve výsledkové listině  je jim přiřazeno pořadí na základě redukovaného hodnocení všech uchazečů.
Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání testů podle předloženého vyjádření poradenského zařízení.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do XX. X. 2021

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA – BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Přihlášku na VOŠ je možné také podávat ještě před složením opravných a dodatečných maturitních zkoušek.
Výsledky přijímacího řízení pro 1. kolo budou zveřejněny nejpozději do 30. června 2020.
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
Termín podání přihlášek:
1. kolo do 31. 5. 2021 
2. kolo do 31. 8. 2021
3. kolo do 29. 10. 2021
Podmínky přijetí na Vyšší odbornou školu:
Podmínkou přijetí na VOŠ je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou doložené maturitním vysvědčením.
Přijímací zkoušky se konat nebudou.
Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle průměrného prospěchu u maturitní zkoušky.
V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 bude do 1. ročníku příslušného vzdělávacího programu přijato 40 studentů.
Formuláře přihlášek ke studiu obdržíte na vaší nebo na zdejší škole.
Poplatek za zpracování přihlášky činí 150 Kč,  posílejte poukázkou na adresu školy nebo převodem na účet číslo 172166146/0300 u ČSOB, jako variabilní číslo použijte rodné číslo.
Do přihlášky napište všechny potřebné údaje včetně rodného čísla, telefonu a e-mailu.
Je nutné vyplnit kód školy a kód oboru školy, ze které přicházíte.
Přihláška musí obsahovat potvrzení od praktického lékaře.
Ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce přiložte k přihlášce nebo zašlete na adresu školy.
Proti nepřijetí je možné podat odvolání do 15 dnů po obdržení rozhodnutí.