Projekty 

Erasmus+, KA2

Pod záštitou Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor mohou školy získávat granty pro realizaci strategických partnerství. V rámci těchto projektů školy spolupracují se zahraničními partnery na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni.

Jsme připraveni na digitální výuku
Tento projekt vychází ze strategie Evropské komise, která se zaměřuje na transformaci vzdělávání 21. století a připravenost na digitální věk v oblasti vzdělávání i práce. Cílem projektu je zvýšení digitálních dovedností učitelů a žáků zapojených škol v ČR, Německu a Španělsku a příprava metodických pokladů pro digitální vzdělávání v rámci projektového období od červena 2021 – června 2023.

Pro zdravou Evropu
Mottem tohoto projektu je přísloví „V zdravém těle zdravý duch“ a jeho cílem je rozvoj kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a environmentální výchovy. Při výjezdech do Německa, Španělska a na Krétu i v rámci místních aktivit budou studenti zapojeni do workshopů zaměřených na klimatické změny, znečištění životního prostření, šetření energiemi, tradiční a netradiční sporty v partnerských regionech, zdravé stravování, regeneraci či relaxaci a spánek. Od září  2020 jsme pracovali zatím online a těšíme se, že v druhém roce projektu se setkáme s našimi partnery osobně.

U2 Have a Voice (Ty máš taky hlas)
Od září 2019 pracují studenti druhých ročníků na projektu s partnery z Islandu, Lotyšska a Řecka, který se zaměřuje na odpovědné a aktivní občanství, lidská práva, svobodu projevu a demokratickou kulturu, kromě návštěvy místních neziskových organizací proběhly v prvním roce projektu dvě schůzky, a to v Řecku a Lotyšsku. Dále byly realizovány workshopy, besedy s odborníky na hlavní témata projektu, dobrovolnické akce a v příštím roce se studenti mohou těšit na výjezdy do partnerských škol, které byly z důvodu pandemie odloženy.