Povinnou součástí ŠVP je i seznámení žáků se základními pravidly ochrany člověka za mimořádných událostí. Proto proběhla beseda s profesionálním hasičem HZS Praha panem Mirkem Řezáčem na téma bezpečnost. Žáci se dozvěděli, jaká nebezpečí nám můžou hrozit, co jsou živelné pohromy, havárie, teroristické útoky. Dále seznámil žáky s IZS a s jejich prací. Důležitou částí besedy byla požární prevence, zamezení vzniku požáru, varovné signály, evakuace lidí a další důležité informace, V druhé části dopoledne se žáci seznámili se základy zdravovědy a první pomoci. Na závěr dne si zahráli únikovou hru na dané téma. Děkujeme všem za organizaci tohoto programu.