Dokumenty

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104, (dále jen škola) je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je poskytování středního a vyššího odborného vzdělávání. Škola zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Škola je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
1) přijímání uchazečů ke vzdělávání,
2) vzdělávání.

Kontaktní adresa správce:
Název školy dle zřizovací listiny: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104
Adresa školy: 261 01 Příbram I, Na Příkopech 104
IČ: 61100412
telefon: +420 318 621 144
e-mail: oapb@oapb.cz
ID datové schránky: j4yw9mq

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení pověřence pro OOÚ: PhDr. Iva Palánová
Adresa: 261 01 Příbram I, Na Příkopech 104
e-mail: palanovaiva2@gmail.com

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu, Příbram I, Na Příkopech 104 vztahují. Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou, Příbram I, Na Příkopech 104 a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.