O škole

Školní poradenské pracoviště

Duševní zdraví ve škole (pro žáky i rodiče)
Naděje ze sluchátka
Jak se učit na střední škole
Nenech to být
Odkazy nejen pro maturanty

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Činnost ŠPP je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Aktivity ŠPP na naší škole zajišťují výchovný poradce a školní metodik prevence.
Výchovný poradce:
Mgr. Věra Večerková, vvecerkova@oapb.cz
Konzultační hodiny: po domluvě kdykoliv
Školní metodik prevence:
Ing. Lucie Krupičková, lkrupickova@oapb.cz
Konzultační hodiny: po domluvě kdykoliv

Cíle ŠPP:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevence školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu     profesnímu uplatnění,
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Činnosti ŠPP:

 • poskytnutí krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci;
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů;
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů – třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt rizikových jevů v chování, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;
 • opatření k maximálnímu využití potenciálu žáka;
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;
 • organizace a realizace preventivních programů pro žáky.
 • propagace a prezentace školy na veřejnosti.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků a žáky. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC). V případě potřeby spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Při zajišťování preventivních programů spolupracuje se ŠPZ, s komerčními subjekty, neziskovými organizacemi, orgány státní správy, Policií ČR.
Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o žákovi mají pouze zákonní zástupci (popř. žáci).